Trupla man, paitim meri blong yu long side blong rot
Yu paitim bros, bikmaus na tok yu tasol
Yu no bisi olsem ol bai kisim yu go long kot
Tasol pasin yu mekim em i blong ol raskol

Trupla man, yu holim diwai na yu ting yu man
Singaut na bikmaus olsem yu papa graun
Tasol taim yu han nating bai yu run
Yu save yu sanap bai yu pundaun long graun

Trupla man i no save paitim meri
Trupla man i save lukautim meri
Trupla man i no man blong pait
Tasol trupla man i save long pait

Yu no trupla man, yu mas giaman man ya